Xử lý nhiệt

Chúng tôi đang cập nhật.

Khuôn và Chi tiết cần thấm nito (Nitrided parts)

đăng 07:12, 5 thg 6, 2018 bởi Hòa Huỳnh Phước   [ đã cập nhật 07:14, 5 thg 6, 2018 ]


Introduction Letter (Gas Nitriding)

đăng 01:09, 4 thg 6, 2018 bởi Hòa Huỳnh Phước   [ đã cập nhật 01:10, 4 thg 6, 2018 ]


1-2 of 2