Hoạt động gần đây của trang web

06:54, 25 thg 8, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã đính kèm Mockhoa_3.jpg vào Trang chủ
06:52, 25 thg 8, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã chỉnh sửa Trang chủ
06:47, 25 thg 8, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã chỉnh sửa Liên hệ
05:27, 23 thg 8, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã chỉnh sửa Liên hệ
07:14, 5 thg 6, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã chỉnh sửa Khuôn và Chi tiết cần thấm nito (Nitrided parts)
07:13, 5 thg 6, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã đính kèm Page6.png vào Khuôn và Chi tiết cần thấm nito (Nitrided parts)
07:13, 5 thg 6, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã cập nhật Page5.png
07:13, 5 thg 6, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã đính kèm Page4.png vào Khuôn và Chi tiết cần thấm nito (Nitrided parts)
07:13, 5 thg 6, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã cập nhật Page3.png
07:13, 5 thg 6, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã đính kèm Page2.png vào Khuôn và Chi tiết cần thấm nito (Nitrided parts)
07:13, 5 thg 6, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã đính kèm Page1.png vào Khuôn và Chi tiết cần thấm nito (Nitrided parts)
07:13, 5 thg 6, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã tạo Khuôn và Chi tiết cần thấm nito (Nitrided parts)
01:10, 4 thg 6, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã chỉnh sửa Introduction Letter (Gas Nitriding)
01:09, 4 thg 6, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã đính kèm Thu Ngo Saigon BHT_EN.PNG vào Introduction Letter (Gas Nitriding)
01:09, 4 thg 6, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã tạo Introduction Letter (Gas Nitriding)
23:15, 28 thg 5, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã chỉnh sửa Xử lý nhiệt
23:14, 28 thg 5, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã chỉnh sửa Xử lý nhiệt
23:13, 28 thg 5, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã đính kèm Thu Ngo.PNG vào Xử lý nhiệt
06:38, 24 thg 5, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã chỉnh sửa So Sánh mạ crom và thấm nito (Chrome Plating vs Gas Nitriding)
06:35, 24 thg 5, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã đính kèm Nitriding structure (tt).png vào So Sánh mạ crom và thấm nito (Chrome Plating vs Gas Nitriding)
06:35, 24 thg 5, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã đính kèm Nitriding structure.png vào So Sánh mạ crom và thấm nito (Chrome Plating vs Gas Nitriding)
06:41, 23 thg 5, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã chỉnh sửa Giới thiệu
06:39, 23 thg 5, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã chỉnh sửa Trang chủ
06:38, 23 thg 5, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã chỉnh sửa Giới thiệu
06:36, 23 thg 5, 2018 Hòa Huỳnh Phước đã chỉnh sửa Trang chủ