Công ty TNHH Sài Gòn Phú Hưng
Công ty Pronics (Nhật bản)
Công ty Alpha
Công ty CNCTECH
Cơ khí An Thịnh